CZ – Plzen Dopravny Novinky 2008
Download: klicken